My 3rd VeGaN week.

If you don’t know yet, I have decided to try out a 30-day VEGAN challenge. Today I am on 23rd day and decided to share with you some insights from my third VEGAN week.

Čaves a vitaj späť, som rád, že ťa opäť vidím ? Tento týždeň v tomto blogu zhrniem čo je nové v mojej 30-dňovej vegánskej výzve, aké jedlá som varil, a ako sa všeobecne cítim.


So here we go, I just finished my 3rd VeGaN week. How am I? How do I feel, how I managed to survive my 3 VeGaN weeks, and how much weight I lost? I will answer your questions and tell you a bit more in the following post 🙂

Firstly I will tell you that everything is awesome 🙂

Takže je to tu, práve som skončil svoj tretí VeGáNsky týždeň. Ako sa teda mám? Ako sa cítim, ako sa mi podarilo prežiť moje prvé 3 vegánske týždne a koľko kíl som stratil? Odpovede na vaše otázky plus niečo viac vám poviem v nasledujúcom príspevku 🙂

Po prvé, všetko je super 🙂

How am I? – Ako sa teda mám? 

Honestly, I really never felt better and have even more energy for everything. Even though it’s super hot outside I can manage to keep my concentration on the high level during the whole day. There are no ups and downs like before. I smile more, my stomach and digesting work perfectly and there is no negative feeling yet.

Pravdu povediac, nikdy som sa necítil lepšie a mal viac energie na všetko čo len chcem. Hoci je vonku mega horúce počasie, dokážem udržať svoju koncentráciu na vysokej úrovni počas celého dňa. Neexistujú u mňa žiadne vzostupy a pády tak ako predtým. Viac sa smejem, myslím pozitívnejšie, môj žalúdok a trávenie fungujú dokonale a zatiaľ som nenatrafil na žiadne negatíva.

How have I survived for such a long time? – Ako som to vydržal takto dlho

Hmm, this is a very good question. I believe that behind this (for me a big achievement) is mostly my mental setup. If you want to change something so drastically you can’t live from the past. Meaning, that if I would think about meat, fish, dairy and about how much I miss them, I would never come so far. It is all about future thinking and searching for new solutions. You have to move forward and try to figure out new things, like new dishes etc. This mental set up will also boost your creativity and once you figure out something really cool, you will get the motivation and energy to do even more. So I will repeat myself, the key is to completely reset your thinking.

Hmm, toto je veľmi dobrá otázka. Verím, že za tým (pre mňa veľkým úspechom) je väčšinou moje psychycké nastavenie. Ak chcete niečo drasticky zmeniť, nemôžete žiť z minulosti. Znamená to, že keby som premýšľal o mäse, rybách, mlieku, vajíčkach a o tom ako mi to všetko chýba, nikdy by som sa nedostal tak ďaleko. Je to všetko o myslení vopred a hľadaní nových riešení. Musíte sa posúvať dopredu a pokúšať sa hľadať nové veci, napríklad nové jedlá atď. Takéto mentálne nastavenie vám tiež pomôže zvýšiť vašu kreativitu. A akonáhle zistíte že je niečo naozaj v pohode a funguje to, dostanete motiváciu a energiu na robenie ďalších vecí. Jednoducho povedané, chcete toho viac a viac. Takže sa teraz zopakujem. Kľúčom je úplné vynulovanie vášho starého myslenia a nastavenie nového.

How much weight have I lost? – Koľko som teda schudol? 

When I weight myself today the scale showed 1,7kg less than 3 weeks ago. Some of you have asked what it means exactly. How much fat, muscles and water it can be. Honestly said, I don’t know. Weight can be very tricky and it never should be the only one goal in life (only if you are a professional athlete where every gram matters). My goal is to completely change my lifestyle not only lose weight. Losing weight is only a benefit of a plant based diet 🙂

Keď som sa dnes vážil, mierka ukázala 1,7 kg pred menej ako 3 týždňami. Niektorí z vás sa pýtali, čo to presne znamená. Koľko tuku, svalov a vody to asi môže byť. Úprimne povedané, neviem. Váha môže byť veľmi zložitá a nikdy by nemala byť jediným cieľom v živote (len ak ste profesionálny športovec, kde záleží na každom grame). Mojim cieľom je úplne zmeniť svoj životný štýl a nielen schudnúť. Strata hmotnosti je len výhodou rastlinnej stravy 🙂

Also, it is very hard to analyze this in details because we are all different. Our bodies work differently and what is good for me might not be so good for you. So even if that 1,7kg weight loss would be only fat, it is still my result. You would probably achieve different ones. So keep in mind that every diet you want to do should be set exactly for you and your body type.

Taktiež je veľmi ťažké analyzovať takéto veci podrobne, pretože sme všetci odlišní. Naše telá fungujú inak a to, čo je dobré pre mňa, nemusí byť dobré pre vás. Čiže ak by strata týchto 1,7kg bola len tuk, je to stále môj výsledok. Vy by ste pravdepodobne dosiahli úplne iný. Takže majte na pamäti, že každá diéta, ktorú chcete urobiť by mala byť presne nastavená pre vás a váš typ tela. 

One more information 🙂 – Ešte niečo 🙂

Meanwhile, I was waiting for your questions I have asked my followers on Twitter if they would want to change their diet and try only a plant based lifestyle. The answers of all respondents were NO 🙂 Surprise or not? It is hard to say. Would you want to change your traditional way of eating everything and start to eat only a plant based food? Leave your answers in comments below. I am curious 🙂

Medzitým ako som čakal na vaše otázky, opýtal  som sa svojich nasledovníkov na Twittery jednu vec – či by chceli zmeniť svoje doterajšie stravovanie a vyskúšať iný životný štýl v podobe jedenia iba rastlinnej stravy. Odpovede všetkých respondentov boli NIE 🙂 Prekvapenie alebo ani nie? To je ťažké povedať. Chceli by ste VY zmeniť svoj tradičný spôsob jedenia všetkého a začali jesť iba rastlinnú stravu? Píšte svoje odpovede do komentárov nižšie. Som zvedavý 🙂

By the way you should definitely try this no-bake VEGAN lemon tart 🙂

A určite vysúšaj túto nepečenú citrónovú pochúťku 🙂

NO bake lemon tart. (VEGAN, refined sugar-free, even gluten-free)

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

 

Leave a Comment